Rosické elektrárny – elektrárna Oslavany

Bližší informace o elektrárně Oslavany a okolním regionu:
Webové stránky vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

 

 

V roce 1911 založila elektrotechnická firma AEG Union společně s „Úvěrním ústavem pro obchod a průmysl“ a s „Ústavem pro úvěr pozemkový ve Vídni“ tzv. „Rakouskou úvěrovou společnost na dodávání elektřiny“ (OELAG). Na Moravě firma realizovala projekt výstavby elektrárny v rosické kamenouhelné pánvi, pro využití tzv. méněcenného uhlí (vysoký obsah síry) na výrobu proudu pro doly Rosické báňské společnosti (RBS), město Brno a brněnské průmyslové závody. Pro realizaci a provozování pak byla založena společnost   „Rosické elektrárny“.

Na základě tohoto rozhodnutí byla v r.1911  zahájena  stavba elektrárny v Oslavanech a souběžně s ní stavba transformovny v Brně Černovicích a stavba dvojitého vedení pro napětí  44000V  mezi elektrárnou Oslavany a Brnem. Ve stejném  roce  město Brno sjednalo s Rosickými elektrárnami smlouvu o dodávce proudu pro svou síť 2000V a zároveň udělilo Rosickým elektrárnám právo zásobit odběratele nad 20kW přímo ze samostatné sítě 6000V.

1.dubna 1913 bylo město Brno připojeno k  Oslavanské elektrárně. Přivedené napětí 44000V bylo   v rozvodně Černovice prostřednictvím transformace na napětí 6000V a 2000V  napojeno na městskou síť, pro zásobování odběratelů  na území města Brna.  Z elektrárny Oslavany bylo také postupně  rozšiřováno napájení také okolních oblastí, prostřednictvím venkovní sítě 22000V.

Počáteční instalovaný výkon elektrárny Oslavany byl dán třemi turbogenerátory 2x3400kW a 1x4500kW. V r.1917 byla elektrárna  rozšířena o turbogenerátor  výkonu  8500kW.V roce 1918 byl v elektrárně zprovozněn první turbogenerátor 20000kVA, toho času největší ve střední Evropě.

Pro ochranu před ničivými účinky síťových kapacitních proudů byly tehdy jako první v tehdejším Československu  roku 1923  na transformaci v  Oslavanech a v Černovicích použity Petersenovy  zhášecí tlumivky, s akustickou signalizací vzniku zemního spojení.

Elektrárna Oslavany ukončila provoz  roku 1993.